Selasa, 16 Juli 2013

Pengertian Akhlakul Karimah

Akhlakul Karimah atau Akhlaq al Karimah atau disebut juga akhlak islamiyah adalah suatu sistem akhlak yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan tidak lepas dari garis Al Qur'an dan Hadits (Mulyadi, 1997:9).

Akhlak juga sering disebut dengan tingkah laku, perangai, budi pekerti. Menurut Yatimin Abdullah akhlakul karimah merupakan tanda kesempurnaan iman seorang kepada Allah. Akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. (Yatimin Abdullah, 2007:40).

Nilai-Nilai Akhlakul Karimah yang dapat ditamankan pada siswa diataranya :
  1. Membiasakan anak untuk melaksanakan shalat berjamaah
  2. Membiasakan anak menegakkan sikap disiplin
  3. Membiasakan anak memelihara kebersihan
  4. Membiasakan anak menjaga ketertiban
  5. Membiasakan anak memelihara kejujuran
  6. Membiasakan anak memiliki sikap saling tolong menolong (Said Agil Husin, 2003:42)
Kebiasaan baik perlu ditanamkan kepada anak, sehingga kebiasaan yang baik itu dapat melekat menjadi perilaku baik pada diri anak. akan tetapi menanamkan kebiasaan baik pada anak memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran terlebih lagi ada faktor lingkungan yang juga sangat berpengaruh pada perilaku anak. untuk itu perlunya pengawasan yang baik agar sifat yang sudah tertanam baik tidak rusak oleh pengaruh luar yang tidak baik.

0 komentar:

Posting Komentar

mimanukarangnangkabms.blogspot.com mimanukarangnangkabms.com